Oficjalna strona Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Statut

Statut2020-05-05T14:33:24+02:00

STATUT
POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

1. Polski Komitet Paraolimpijski, zwany dalej „Komitetem”, jest związkiem
stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności związanej z realizacją celów i zadań ruchu paraolimpijskiego oraz
zajmujących się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz
rozwoju sportu niepełnosprawnych.

2. Komitet jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje
cele, programy działania i struktury organizacyjne, a także samodzielnie ustala
w drodze aktów wewnętrznych reguły swego działania i formy realizacji zadań
statutowych.

3. Komitet strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, a w szczególności
politycznych, prawnych, ekonomicznych i religijnych.

§2

1. Siedzibą Komitetu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Komitet działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

1. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), innych
właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego
statutu.

2. Komitet jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.
3. Organem rejestrowym Komitetu jest Krajowy Rejestr Sądowy.
4. Działalność Komitetu podlega nadzorowi Prezydenta m. st. Warszawy.

§4

1. Komitet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach działania.
2. Komitet w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami sportowymi.
3. Komitet współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej
w zakresie sportu; opiniuje projekty założeń aktów prawnych oraz projekty
aktów prawnych.

§5

1. Komitet w swej działalności, używa pieczęci, sztandaru i odznak
organizacyjnych w wersji zatwierdzonej przez Walny Zjazd Delegatów
Komitetu. Nazwę Polski Komitet Paraolimpijski można wykorzystywać
również w formie skróconej „PKPar” lub w tłumaczeniu na inne języki,
w szczególności angielski „Polish Paralympic Committee” i skrót „PPC” lub
francuski Comité Paralympique Polonais i skrót „CPP”.
2. Komitet ma prawo używania w stroju reprezentacji paraolimpijskiej wizerunku
orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 235, poz. 2000 z póź. zm.).
3. Komitet jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania polskiego sportu osób
niepełnosprawnych w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim oraz
wobec narodowych komitetów paraolimpijskich.
4. Komitet jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania symboliki
paraolimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paraolimpijskie i Komitet Paraolimpijski.
5. Komitet ma prawo do wykorzystywania dla swoich celów gospodarczych
wizerunku członków reprezentacji paraolimpijskiej w strojach reprezentacji
paraolimpijskiej, w zakresie ustalonym przez właściwe regulaminy Komitetu
lub Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.
6. Komitet dla realizacji swoich zadań może utworzyć Biuro Komitetu
i zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i zadania Komitetu

§ 6

Podstawowym celem Komitetu jest propagowanie i rozwijanie sportu osób
niepełnosprawnych oraz kierowanie całokształtem spraw związanych
z przygotowywaniem oraz ustalaniem reprezentacji kraju na Igrzyska
Paraolimpijskie.

§7

1. Celem Komitetu w szczególności jest:
1) propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei
paraolimpizu;
2) przygotowywanie, zgłaszanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji
narodowej w Igrzyskach Paraolimpijskich oraz innych zawodach
krajowych i zagranicznych;
3) współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób
niepełnosprawnych, szczególnie paraolimpijskiego w Polsce;
4) reprezentowanie polskiego sportu niepełnosprawnych
w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim oraz wobec
narodowych komitetów paraolimpijskich;
5) wykonywanie zadań wynikających z postanowień Międzynarodowego
Komitetu Paraolimpijskiego i zadań zlecanych przez władze państwa;
2. Komitet prowadzi działalność statutową przez swoje organy i w oparciu
o zrzeszonych w nim członków.
3. Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów
statutowych Komitet może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym Komitet może
powoływać fundacje, zakłady, agencje, tworzyć i wstępować do spółek oraz
uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
4. Komitet w swojej działalności kieruje się zasadami ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.

§8

Komitet realizując swoje statutowe działania, współdziała z organizacjami kultury
fizycznej, organizacjami młodzieżowymi, związkami zawodowymi oraz instytucjami
i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Komitetu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Komitetu są:
1) Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”;
2) Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”;
3) Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
4) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących „CROSS”;
5) Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”;
6) Polski Związek Bocci;
7) pozostali członkowie zwyczajni Komitetu powołani w sposób określony
w ust. 2.
2. Przyjęcie w poczet członków Zwyczajnych Komitetu następuje w drodze
uchwały Zarządu Komitetu. Członkowie zwyczajni Komitetu dysponują 1
głosem stanowiącym na Walnym Zjeździe Delegatów oraz dodatkowo 1 głosem
stanowiącym za każdy sport reprezentowany przez członka zwyczajnego
Komitetu podczas Letnich i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich bezpośrednio
poprzedzających Walny Zjazd Delegatów.
3. Członkowie zwyczajni działają w Komitecie poprzez wybranych przez siebie
delegatów, powoływanych na okres 4 lat, w ilości nieprzekraczającej liczby
głosów stanowiących, którymi członek Komitetu dysponuje na Walnym
Zjeździe Delegatów. Każdy delegat dysponuje co najmniej jednym głosem.
Delegaci działający za członka zwyczajnego mogą głosować odmiennie.
4. Tryb powoływania i odwoływania delegatów określają przepisy wewnętrzne
członków Komitetu.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnym Zjeździe Delegatów
z głosem stanowiącym oraz korzystania poprzez swoich delegatów z
biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) zgłaszania postulatów i wniosków do organów władzy Komitetu;
3) otrzymywania od władz Komitetu pomocy w zakresie realizacji ich
zadań statutowych;
4) korzystania z innych przywilejów i uprawnień wynikających ze statutu i
działalności Komitetu.
2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:
1) przestrzegania statutu oraz uchwał i wytycznych władz Komitetu;
2) opłacania składek członkowskich na rzecz Komitetu;
3) poddania się jurysdykcji organów władzy Komitetu;
4) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób
niepełnosprawnych;
5) dbania o dobre imię Komitetu oraz właściwy klimat wokół sportu osób
niepełnosprawnych;
6) brania czynnego udziału w działalności Komitetu.

§12

1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych, może zostać nadana przez Zarząd Komitetu godność
członka honorowego Komitetu. Zarząd Komitetu może również pozbawić
godności członka honorowego.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Delegatów oraz
czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek
członkowskich.

§13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, działające w celu
rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Delegatów oraz
czynnego prawa wyborczego.
3. W sprawach dotyczących powstania i ustania członkostwa członka
wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące
członka zwyczajnego.

§14

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu, naruszanie zasad
współżycia społecznego, działanie na szkodę Komitetu, Zarząd Komitetu może
stosować wobec członków Komitetu następujące kary:
1) ostrzeżenie;
2) nagana;
3) zawieszenie w prawach członka Komitetu;
2. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin
postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Zarząd Komitetu.

§15

Członkostwo w Komitecie ustaje w przypadku:
1) śmierci członka będącego osobą fizyczną;
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości
członka będącego osobą prawną lub organizacją nieposiadającą
osobowości prawnej;
3) pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu Komitetu;

Rozdział 4
Władze Komitetu
PRZEPISY OGÓLNE

§16

1. Władzami Komitetu są:
1) Walny Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Komitetu;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W przypadku
dokooptowania na podstawie § 20 nowych członków Zarządu Komitetu lub
Komisji Rewizyjnej kadencja takich dokooptowanych członków trwa od
momentu dokooptowania do końca obowiązującej kadencji organów władzy
Komitetu.
3. Wybór władz Komitetu odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego
Zjazdu Delegatów.

§17

Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Komitetu i Komisja Rewizyjna działają na podstawie
przyjętych przez siebie regulaminów.

§18

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów, Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§19

Mandat członka Zarządu Komitetu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
a. śmierci;
b. ustąpienia (rezygnacji);
c. odwołania.

§20

W czasie trwania kadencji Zarząd Komitetu i Komisja Rewizyjna, w drodze uchwały
mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli, ustąpili lub
zostali odwołani, spośród osób z listy kandydatów niewybranych do organu przez
Walny Zjazd Delegatów.

§21

Uchwały, o których mowa w §20 zapadają większością wszystkich pozostałych
członków Organu, przy czym Zarząd Komitetu może jednorazowo dokooptować 2
nowych członków, a Komisja Rewizyjna -1 nowego członka; głosowania w sprawie
tych uchwał mają charakter tajny.

§22

Obsługę administracyjną organów władzy Komitetu zapewnia Biuro. Biurem kieruje
Dyrektor Zarządzający, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
jako osoba wyznaczone w rozumieniu art 31 §1 kodeksu pracy.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§23

1. Najwyższym organem władzy Komitetu jest Walny Zjazd Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

§24

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą członkowie zwyczajni Komitetu z
głosem stanowiącym reprezentowani przez wybranych przez siebie delegatów
oraz członkowie honorowi i wspierający Komitetu, zaproszeni goście oraz inne
przewidziane statutem podmioty z głosem doradczym.
2. Członkowie zwyczajni Komitetu mogą upoważnić wybranego przez siebie
delegata do wykonywania więcej niż jednego głosu. Stosowne upoważnienie
winno zostać okazane na Walnym Zjeździe Delegatów najpóźniej przed
rozpoczęciem głosowania.
3. Delegaci wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§25

1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Komitetu raz
w roku.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów powinno być
przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komitetu oraz sprawozdania
finansowego poprzedzonego badaniem przez Komisję Rewizyjną.

§26

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Komitetu:
1) z własnej inicjatywy, decyzją podjętą w formie uchwały;
2) na pisemny wniosek członków zwyczajnych Komitetu dysponującymi co
najmniej połową głosów;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) na podstawie uchwały poprzedzającego Walnego Zjazdu Delegatów.

§27

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Komitetu w
terminie 90 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż
po 14 dniach. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało
zwołane.

§28

Zawiadomienie w formie elektronicznej bądź listem poleconym o Walnym Zjeździe
Delegatów, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być
wysłane do członków Komitetu nie później niż na 14 dni przed terminem takiego
Walnego Zjazdu Delegatów.

§29

1. Na Walnym Zjeździe Delegatów wybiera się kolejno: Prezesa Zarządu
Komitetu, pozostałych członków Zarządu Komitetu oraz członków Komisji
Rewizyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Komitetu.
2. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na 7 dni przed terminem Walnego
Zjazdu Delegatów.
3. Kandydatów do władz Komitetu przedstawia Zjazdowi Komisja Wyborcza
powoływana każdorazowo przez Walny Zjazd Delegatów.
4. Do Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej Walny Zjazd Delegatów wybiera
kolejno kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów, aż do
zapełnienia wszystkich przewidzianych wakatów. W przypadku równej liczby
głosów otrzymanej przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatni wolny wakat
odbywa się dodatkowe głosowanie z udziałem tych kandydatów.
5. Głosowanie ma charakter tajny.

§30

Bierne prawo wyborcze, w przysługuje także zawodnikom, trenerom i działaczom
ruchu paraolimpijskiego, których na 7 dni przed terminem Walnego Zjazdu
Delegatów, zgłoszą członkowie Komitetu jako kandydatów do organów władzy
Komitetu. Uczestniczą oni w Walnym Zjeździe Delegatów jako zaproszeni goście.

§31

Walny Zjazd Delegatów odbywa się na podstawie regulaminu obrad i porządku obrad
uchwalonych przez Walny Zjazd Delegatów.

§32

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach złożonych odwołań od decyzji Zarządu
Komitetu;
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Komitetu zaopiniowanego
przez Komisję Rewizyjną i sprawozdania Zarządu z działalności Komitetu;
3) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie głównych kierunków działalności i polityki finansowej Komitetu;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi Komitetu i Komisji Rewizyjnej;
6) wybór w tajnym głosowaniu kolejno: Prezesa Zarządu Komitetu, pozostałych
członków Zarządu Komitetu, członków Komisji Rewizyjnej oraz ich
odwoływanie;
7) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Komitetu;
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Komitetu, władze
Komitetu i zaproszonych gości.

ZARZĄD KOMITETU

§33

1. Zarząd Komitetu składa się z 5-15 członków, w tym Prezesa wybranego przez
Walny Zjazd Delegatów oraz 2 Wiceprezesów, i jest organem wykonawczym
Komitetu.
2. Zarząd Komitetu wybiera spośród siebie 2 Wiceprezesów.

§34

Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane członkom
Zarządu Komitetu na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.

§35

1. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w siedzibie Zarządu Komitetu, w
innych ustalonych przez członków Zarządu Komitetu miejscach oraz przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§36

1. Uchwały Zarządu Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej Prezesa lub Wiceprezesa. Przy podejmowaniu uchwały
określonej w § 33 ust. 2 nie jest wymagana obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały Zarządu Komitetu podejmuje się na posiedzeniu ustnie bądź
pisemnie na karcie do głosowania oraz poprzez oświadczenie woli złożone
drogą elektroniczną przy indywidualnym zbieraniu głosów przez osobę
przewodniczącą posiedzeniu Zarządu Komitetu.

§37

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Komitetu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Komitetu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
2. W trybie określonym w ust. 1 zaciąga się również zobowiązania w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Komitetu oraz udziela pełnomocnictw.

§38

Do kompetencji Zarządu Komitetu należy realizowanie zadań Komitetu, a w
szczególności:
1) ustalanie składu narodowej reprezentacji na Igrzyska Paraolimpijskie oraz
zgłaszanie i podejmowanie decyzji o jej uczestnictwie w Igrzyskach
Paraolimpijskich;
2) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz
organami stowarzyszeń zajmujących się sportem paraolimpijskim.
4) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
5) uchwalanie okresowych planów pracy Komitetu oraz przyjmowanie
sprawozdań z ich wykonania;
6) uchwalanie corocznego budżetu Komitetu;
7) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Komitetu;
8) powoływanie, sprawowanie nadzoru oraz odwoływanie komisji i zespołów;
9) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów corocznych sprawozdań ze swojej
działalności oraz zapewnienie sporządzenia corocznego sprawozdania
finansowego Komitetu;
10)podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Komitecie;
11) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i
krajowych;
12)podejmowanie uchwał w sprawie działalności Komitetu w stowarzyszeniach
międzynarodowych i krajowych;
13)uchwalanie ogólnych wytycznych do działalności członków Komitetu;
14) zarządzanie majątkiem i funduszami Komitetu;
15) nadawanie osobom zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień
Komitetu, występowanie o odznaczenia honorowe dla innych organizacji i
instytucji oraz do władz państwowych dla wyróżniających się w pracy
społecznej i zawodowej działaczy Komitetu;
16)podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Komitetu;
17) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
18)uchwalanie regulaminu Biura;
19)podejmowanie decyzji w sprawie symboli, pieczęci, sztandaru, oznak
organizacyjnych i innych oficjalnych odznak Komitetu;

§39

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad
upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej osób niepełnosprawnych
Zarząd Komitetu może przyznać członkom Komitetu, działaczom, trenerom,
instruktorom i zawodnikom następujące wyróżnienia:
1) pochwałę;
2) dyplom;
3) nagrodę finansową;
4) honorowe odznaczenie.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Komitetu.

KOMISJA REWIZYJNA

§40
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Komitetu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Komitetu ani
etatowy pracownik Komitetu.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Komitetu oraz na Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane
członkom Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów.

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Komitetu, w tym nie
rzadziej niż raz w roku kontroli gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;
2) żądanie, w każdym czasie, informacji o bieżących pracach Zarządu Komitetu;
3) zgłaszanie Zarządowi Komitetu wniosków dotyczących wykonania budżetu
Komitetu oraz innych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli.
4) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności;
5) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Komitetu;
6) badanie sprawozdania finansowego Komitetu;
7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Delegatów lub wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami
Komitetu działań Zarządu Komitetu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§42

Majątek Komitetu stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze
Komitetu tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji,
spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

§43

Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Komitetu służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 6
Postanowienia Końcowe

§44

Zmiana statutu może być dokonana przez Walny Zjazd Delegatów i musi być powzięta
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania

§45

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Komitetu podejmuje Walny Zjazd Delegatów,
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania
2. Uchwała o rozwiązaniu Komitetu określi jednocześnie tryb likwidacji oraz cel,
na jaki ma być przekazany majątek Komitetu.
3. Cel, o którym mowa w ust. 3 musi pozostawać w związku z rozwojem sportu
osób niepełnosprawnych.

Font Resize